• Học phần
  • Cấu trúc chương trình cử nhân quốc tế
  • icoPD.png

Danh sách học phần

Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ ECTS Link học phần

E - Business

BBM3018 10 5

Work Experience & Professional Development

BBM3019 10 5

Academic Writing (conditional)

AEB3005

Dissertation

BBM601 40

Strategic Management

BBM6002 20

Global Marketing

BBM6003 20

HRM in a Global Context

BBM6004 20

Financial Reporting for Management

BBM6008 20

Internship (Optional)

E - Business

Mã học phần: BBM3018

Số tín chỉ: 10

ECTS: 5

Link học phần : E - Business

Work Experience & Professional Development

Mã học phần: BBM3019

Số tín chỉ: 10

ECTS: 5

Link học phần : Work Experience & Professional Development

Academic Writing (conditional)

Mã học phần: AEB3005

Số tín chỉ:

ECTS:

Link học phần : Academic Writing (conditional)

Dissertation

Mã học phần: BBM601

Số tín chỉ: 40

ECTS:

Link học phần : Dissertation

Strategic Management

Mã học phần: BBM6002

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Strategic Management

Global Marketing

Mã học phần: BBM6003

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Global Marketing

HRM in a Global Context

Mã học phần: BBM6004

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : HRM in a Global Context

Financial Reporting for Management

Mã học phần: BBM6008

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Financial Reporting for Management

Internship (Optional)

Mã học phần:

Số tín chỉ:

ECTS:

Link học phần : Internship (Optional)

top.png