• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH SEED 2018 TẠI INDONESIA

03-05-2018
Trường Đào tạo Quản Trị Kinh Doanh và Quản lý, Indonesia (SBM ITB) sẽ dành 02 suất học bổng tham gia chương trình học hè 2018 với chủ đề “Dự án xã hội về phát triển nền kinh tế 2018” (Summer School Pr ...

Xem thêm

top.png